پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

راه نجس‌شدن چیز پاك

مسأله126. اگر چیز پاك به چیز نجس برسد و هر دو یا یكی از آن‌ها به طوری تَر باشد كه تری یكی به دیگری برسد، چیز پاك نجس می‎شود، و اگر تری به قدری كم باشد كه به دیگری نرسد، چیزی كه پاك بوده نجس نمی‎شود.

مسأله127. اگر چیز پاكی به چیز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو یا یكی از آن‌ها تَر بوده یا نه، آن چیز پاك نجس نمی‎شود.

مسأله128. دو چیزی كه انسان نمی‎داند كدام پاك و كدام نجس است، اگر چیز پاكی

 

با رطوبت به یكی از آن‌ها برسد نجس نمی‎شود، ولی اگر به هر دو برسد، محل برخورد نجس می‌شود.

مسأله129. زمین و پارچه و مانند این‌ها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتی كه نجاست به آن برسد نجس می‎شود و جاهای دیگر آن پاك است، و هم‌چنین است خیار و خربزه و مانند این‌ها.

مسأله130. هر گاه شیره و روغن و مانند این‌ها طوری باشد كه اگر مقداری از آن را بردارند جای آن خالی نمی‎ماند همین كه یك نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس می‎شود، ولی اگر طوری باشد كه جای آن در موقع برداشتن خالی بماند، اگر چه بعد پر شود، فقط جایی كه نجاست به آن رسیده نجس می‎باشد. پس اگر فضله موش در آن بیفتد، جایی كه فضله افتاده نجس و بقیه پاك است.

مسأله131. اگر مگس یا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی كه تَر است بنشیند و بعد روی چیز پاكی كه آن هم تَر است بنشیند، چنان‌چه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده، چیز پاك نجس می‎شود، و اگر نداند پاك است.

مسأله132. اگر جایی از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا به جای دیگر برود، هر جا كه عرق به آن برسد نجس می‎شود.

مسأله133. اخلاطی كه از بینی یا گلو می‎آید، اگر خون داشته باشد، جایی كه خون دارد نجس و بقیه آن پاك است. پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد، مقداری را كه انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده، نجس است، و محلی را كه شك دارد جای نجس به آن رسیده یا نه، پاك می‎باشد.

مسأله134. اگر آفتابه‎ای را كه ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند در حالی كه آب از آن بیرون می‎آید، آب داخل آفتابه نجس نمی‎شود، ولی در حالی كه آب از آن بیرون نمی‎آید و آب نجس كه در زیر آن جمع شده به واسطه سوراخ، متصل به آب داخل آفتابه باشد، آب داخل آن هم نجس می‎شود.

مسأله135. اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتی كه بعد از بیرون‌آمدن، آلوده به نجاست نباشد پاك است. پس اگر سوزن و چاقو و مانند این‌ها در

 

بدن فرو رود و بعد از بیرون‌آمدن، به نجاست آلوده نباشد نجس نیست؛ و هم‌چنین است آب دهان و بینی اگر در داخل به خون برسد و بعد از بیرون‌آمدن به خون آلوده نباشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: