سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

1. آب كُـر

مسأله16. آب كُر مقدار آبی است كه اگر در ظرفی كه طول و عرض و عمق آن هر یك سه وجب باشد بریزند، آن ظرف را پر كند. و احتیاط آن است كه هر بُعد آن سه وجب و نیم باشد، و وزن آن از صد و بیست و هشت من تبریز، بیست مثقال كمتر است.

مسأله17. اگر عین نجس، مانند بول و خون یا چیزی كه نجس شده است، مانند لباس نجس به آب كُر برسد، چنان‌چه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس می‎شود، و اگر تغییر نكند نجس نمی‎شود.

مسأله18. اگر بوی آب كُر به واسطه غیر نجاست تغییر كند، نجس نمی‎شود.

مسأله19. اگر عین نجس، مانند خون به آبی كه بیشتر از كُر است برسد و بو یا رنگ

 

یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنان‌چه مقداری كه تغییر نكرده كمتر از كُر باشد، تمام آب نجس می‎شود، و اگر به اندازه كُر یا بیشتر باشد، فقط مقداری كه بو یا رنگ یا مزه آن تغییر كرده نجس است.

مسأله20. آب فواره اگر متصل به كُر باشد، آب نجس را پاك می‎كند، ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد، آن را پاك نمی‎كند، مگر آن‌كه چیزی روی فواره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن، به آب نجس متصل شود، و بنابر احتیاط واجب باید آب فواره با آن آب نجس مخلوط گردد.

مسأله21. اگر چیز نجس را زیر شیری كه متصل به كُر است بشویند، آبی كه از آن چیز می‎ریزد اگر متصل به كُر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین نجاست هم در آن نباشد، پاك است.

مسأله22. اگر مقداری از آب كُر یخ ببندد و باقی آن به قدر كُر نباشد، چنان‌چه نجاست به آن برسد نجس می‎شود، و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است.

مسأله23. آبی كه به اندازه كُر بوده، اگر انسان شك كند از كُر كمتر شده یا نه، مثل آب كُر است، یعنی نجاست را پاك می‎كند، و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی‎شود. و آبی كه كمتر از كُر بوده و انسان شك دارد به مقدار كُر شده یا نه، حكم آب كُر را ندارد.

مسأله24. كُر بودن آب به دو راه ثابت می‎شود:

اول ـ آن كه خود انسان یقین یا اطمینان پیدا كند.

دوم ـ آن كه دو مرد عادل خبر دهند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: