شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

2. شك بعد از سلام

مسأله1188. اگر بعد از سلام نماز، شك كند كه نمازش صحیح بوده یا نه، مثلاً شك كند ركوع كرده یا نه، یا بعد از سلام نماز چهار ركعتی شك كند كه چهار ركعت خوانده یا پنج ركعت، به شك خود اعتنا نكند، ولی اگر هر دو طرف شك او باطل باشد، مثلاً بعد از سلام نماز چهار ركعتی، شك كند كه سه ركعت خوانده یا پنج ركعت، نماز باطل است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: