سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احكام آب‎ها

مسأله47. آب مضاف - كه معنی آن گفته شد- چیز نجس را پاك نمی‎كند، وضو و غسل هم با آن باطل است.

مسأله48. آب مضاف هر قدر زیاد باشد، اگر ذره‎ای نجاست به آن برسد نجس می‎شود. بلی، نجس‌شدن آب مضاف زیاد غیر متعارف و هر مایع دیگری، مثل چاه‎های نفت محل تأمل است. و آب مضافی كه از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری كه به چیز نجس رسیده نجس، و مقداری كه بالاتر از آن است پاك می‎باشد، مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس، و آنچه به دست نرسیده پاك است، و هم‌چنین اگر مثل فواره از پایین به بالا با فشار بیرون آید، پایین به واسطه نجس‌شدن بالا نجس نمی‎شود.

 

مسأله49. اگر آب مضاف نجس طوری با آب كُر یا جاری مخلوط شود كه دیگر آب مضاف به آن نگویند پاك می‎شود.

مسأله50. آبی كه مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه، مثل آب مطلق است، یعنی چیز نجس را پاك می‎كند، و وضو و غسل هم با آن صحیح است. و آبی كه مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، مثل آب مضاف است، یعنی چیز نجس را پاك نمی‎كند، و وضو و غسل هم با آن باطل است.

مسأله51. آبی‎كه معلوم نیست مطلق است یا مضاف و معلوم نیست كه قبلاً مطلق یا مضاف بوده، نجاست را پاك نمی‎كند، و وضو و غسل هم با آن باطل است؛ ولی اگر به اندازه كُر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد، حكم به نجس‌بودن آن نمی‎شود.

مسأله52. آبی كه عین نجاست، مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد، اگر چه كُر یا جاری باشد نجس می‎شود؛ ولی اگر بو یا رنگ یا مزه آب به واسطه نجاستی كه بیرون آب است عوض شود، مثلاً مرداری كه پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد نجس نمی‎شود.

مسأله53. آبی كه عین نجاست، مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر داده، چنان‌چه به كُر یا جاری متصل شود، یا باران بر آن ببارد، یا باد باران را در آن بریزد، یا آب باران از ناودان در حال باریدن در آن جاری شود و تغییر آن از بین برود پاك می‎شود؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید آب كُر یا جاری یا باران در حال باریدن با آن مخلوط گردد.

مسأله54. اگر چیز نجسی را در كُر یا جاری آب بكشند، آبی كه بعد از بیرون‌آوردن از آن می‎ریزد پاك است.

مسأله55. آبی كه پاك بوده و معلوم نیست نجس شده باشد یا نه، محكوم به طهارت است؛ و آبی كه نجـس بوده و معلوم نیست پاك شده یا نه، محكوم به نجاست است.

مسأله56. نیمخورده سگ و خوك و كافر نجس، و خوردن آن حرام است، و نیمخورده حیوانات حرام‌گوشت، پاك و خوردن آن مكروه می‎باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: