دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

امر به معروف و نهى از منكر

مسأله 2859. امر به معروف و نهی از منكر، یكی از تعالیم مهمّه اسلامی است كه حیثیت و شرافت و بقاء عزت و ترقی و تعالی مسلمانان، و اجرای احكام و جلوگیری از فحشا و فساد و تأمین امنیت اجتماعی، به آن وابسته است.

مسأله 2860. اگر معروف، واجب باشد، و انسان ملتفت شود كه شخصی آن را ترك می‎كند، امر به آن - با شرایطی كه بعداً ذكر می‎شود - واجب است.

 مسأله 2861. معروف اگر مستحب باشد، امر به آن مستحب است، و چون منكر عبارت است از فعل قبیح حرام، نهی از آن واجب است، و وجوب در هر دو، وجوب كفایی است، و به فعل دیگری، ساقط می‎شود.

نويسنده: