پنجشنبه: 1403/03/24

فارسی
پنجشنبه / 23 بهمن / 1393

6. ناسیه

مسأله505. ناسیه، یعنی زنی كه عادت خود را فراموش كرده است، كه اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، باید روزهایی كه خون او نشانه حیض را دارد، حیض قرار دهد، و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه‎های آن تشخیص دهد، باید شش روز یا هفت روز اول را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد و اختیار اول بنابر احتیاط مستحب است.

فارسی

5. مبتدئه

مسأله502. مبتدئه، یعنی زنی كه دفعه اول خون‌دیدن او است، كه اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‎هایی كه دیده یك جور باشد، باید عادت خویشان خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

فارسی

4. مضطربه

مسأله500. مضطربه، یعنی زنی كه چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نكرده، یا عادتش به هم خورده و عادت دیگری پیدا نكرده است، كه اگر بیشتر از ده روز خون ببیند

 

فارسی

3. صاحب عادت عددیه

مسأله498. زنانی كه عادت عددیه دارند سه دسته‌اند:

اول ـ زنی كه شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یك اندازه باشد، ولی وقت خون‌دیدن او یكی نباشد، كه در این صورت هر چند روزی كه خون دیده، عادت او می‎شود، مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می‎شود.

فارسی

2. صاحب عادت وقتیه

مسأله493. زنانی كه عادت وقتیه دارند، سه دسته‌اند:

اول ـ زنی كه دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاك شود ولی شماره روزهای آن در این دو ماه یك اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم، روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود، كه این زن باید روز اول ماه را روز اول عادت خود قرار دهد.

فارسی

1.صاحب عادت وقتیه و عددیه

مسأله485. زنانی كه عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‌اند:

 

اول ـ زنی كه دو ماه پشت سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاك شود، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند و روز هفتم پاك شود كه عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است.

فارسی

اقسام زن‎های حایض

مسأله484. زن‎های حایض بر شش قسمند:

اول ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه، و آن زنی است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و شماره روزهای حیض او هم در آن دو ماه یك اندازه باشد، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند.

فارسی

احكام حایض

مسأله456. چند چیز بر حایض حرام است:

 

اول ـ عبادت‎هایی‎كه مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم، به جا آورده شود، ولی به جا آوردن عبادت‎هایی كه وضو و غسل و تیمم برای آن‌ها لازم نیست، مانند نماز میت مانعی ندارد.

دوم ـ تمام چیزهایی كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.

فارسی

حیض

حیض، خونی است كه غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن خارج می‎شود، و زن را در موقع دیدن خون حیض، حایض می‌گویند.

مسأله440. خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم و رنگ آن سیاه یا سرخ است و با فشار و كمی سوزش بیرون می‎آید.

مسأله441. زنان سیّده، بعد از تمام‌شدن شصت سال، یائسه می‎شوند، یعنی خون‎ حیض‎ نمی‎بینند و زنانی كه سیّده نیستند، بعد از تمام‌شدن پنجاه سال، یائسه می‎شوند.

 

فارسی
پنجشنبه / 23 بهمن / 1393
اشتراک در RSS - حیض