پنجشنبه: 1403/03/24

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2201. مالی را كه مستأجر بابت اجاره می‎دهد باید معلوم باشد. پس اگر از چیزهایی است كه مثل گندم با وزن معامله می‎كنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است كه مثل تخم‌مرغ با شماره معامله می‎كنند، باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره‌دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

 

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393

شرایط استفاده‎ای كه مال را برای آن اجاره می‎دهند

مسأله 2195. استفاده‎ای كه مال را برای آن اجاره می‎دهند چهار شرط دارد:

اول ـ آن كه حلال باشد. بنابراین اجاره‌دادن دكان برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب و كرایه‌دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

فارسی

شرایط مالی كه آن را اجاره می‎دهند

مسأله 2192. مالی را كه اجاره می‎دهند چند شرط دارد:

اول ـ آن كه معین باشد. پس اگر بگوید: یكی از خانه‎های خود را اجاره دادم؛ درست نیست.

دوم ـ مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‎دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد.

سوم ـ تحویل‌دادن آن ممكن باشد. پس اجاره‌دادن اسبی كه فرار كرده، باطل است.

 

فارسی

احكام اجاره

مسأله 2181. اجاره‌دهنده و كسی كه چیزی را اجاره می‎كند باید مكلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیه كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‎كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، و كسی كه از تصرف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع شده، اگر چیزی را به اموالی كه از تصرف در آن‌ها ممنوع شده اجاره كند یا آن اموال را اجاره دهد، صحیح نیست.

فارسی
اشتراک در RSS - اجاره