پنجشنبه: 1403/03/24

جنس زكات فطره

مسأله381. جنس زكات فطره، گندم، جو، خرما، كشمش، برنج، ذّرت و مانند اینهاست، و نیز اگر پول یكی از اینها داده شود، كافی است.

 

فارسی
يكشنبه / 16 فروردين / 1394

مقدار زكات فطره

مسأله380. برای خودش و كسانی كه نان‌خور او هستند؛ مانند همسر و فرزند، هر نفر یك صاع، كه تقریباً سه كیلو است.

فارسی

زكات فطره

مسأله379. پس هر مسلمان عاقل و بالغ كه فقیر نباشد پس از پایان‌یافتن ماه مبارك رمضان؛ یعنی در روز عید فطر، باید مقداری از مال خود را به‌عنوان زكات فطره به فقیر بدهد.

فارسی
يكشنبه / 16 فروردين / 1394

روزه مسافر

مسأله373. مسافری كه باید نمازهای چهار ركعتی را در سفر، دو ركعت بخواند، نمی‎تواند در آن سفر روزه بگیرد، ولی باید قضای آن را به‌جا آورد، و مسافری كه نمازش را تمام می‎خواند؛ مثل كسی كه شغل او سفر است، باید در سفر روزه بگیرد.

مسأله374. اگر روزه‎دار بعد از ظهر مسافرت كند، باید روزه خود را تمام كند و صحیح است.

فارسی
يكشنبه / 16 فروردين / 1394

احكام قضا و كفاره روزه

مسأله369. لازم نیست قضای روزه را فوراً به‌جا آورد، ولی بنا بر احتیاط واجب باید تا رمضان سال بعد، انجام دهد.

مسأله370. انسان نباید در به‌جا  آوردن كفّاره كوتاهی كند، ولی لازم نیست، فوراً آن را انجام دهد و اگر چند سال بر آن بگذرد چیزی بر آن اضافه نمی‎شود.

فارسی

كفّاره روزه

مسأله368. كسی كه بدون عذر روزه خود را با یكی از مبطلات روزه باطل كند، باید قضای آن را به‌جا  آورده و یكی از این كارها را نیز انجام دهد، و این همان كفاره روزه است:

ـ آزادكردن یك بَرده.

ـ دو ماه روزه‌گرفتن كه سی‌ویك روز آن باید پی‌درپی باشد.

فارسی
يكشنبه / 16 فروردين / 1394

روزه قضا

مسأله367. اگر كسی روزه ماه رمضان را در وقت آن نگیرد، یا آن را باطل كند، باید بعد از ماه رمضان قضای آن را به‌جا آورد.

فارسی
يكشنبه / 16 فروردين / 1394

قی‌كردن

مسأله365. هرگاه روزه‎دار عمداً قی كند، هرچند به‌سبب بیماری باشد، روزه‎اش باطل می‎شود.

مسأله366. اگر روزه‎دار نداند روزه است یا بی‎اختیار قی كند، روزه‎اش باطل نمی‎شود.

فارسی
يكشنبه / 16 فروردين / 1394

فروبردن تمام سر در آب

مسأله363. اگر روزه‎دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، بنا بر احتیاط واجب روزه‎اش باطل می‎شود.

مسأله364. اگر روزه‎دار بی‎اختیار در آب بیافتد و تمام سر او را آب بگیرد، یا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی‎شود، ولی همین كه فهمید باید فوراً سر را از آب بیرون آورد.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روزه