دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

جنس زكات فطره

مسأله381. جنس زكات فطره، گندم، جو، خرما، كشمش، برنج، ذّرت و مانند اینهاست، و نیز اگر پول یكی از اینها داده شود، كافی است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: