سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

آب‌های كر، جاری و چاه

مسأله40. تمام اقسام آب‎های مطلق، به‌جز آب قلیل، تا زمانی كه بو یا رنگ یا مزّه نجاست نگرفته باشد، پاك است و هرگاه بر اثر برخورد با نجاست، بو یا رنگ یا مزّه

 

نجاست بگیرد، نجس می‎شود. (آب جاری، چاه، كر و حتّی باران در این حكم مشترك هستند).

مسأله41. آب لوله‎های ساختمان‌ها كه متصل به منبع كر می‎باشد، در حكمِ آبِ جاری است.

مسأله42. برخی از خصوصیّات آب باران:

ـ اگر باران بر چیز نجسی كه عین نجاست[1] در آن نیست، یك‌بار ببارد، پاك می‎شود.

ـ اگر بر فرش و لباس نجس ببارد، فشار لازم ندارد و پاك‌ می‎شود.

ـ اگر بر زمین نجس ببارد پاك می‎شود.

ـ هرگاه آب باران در جایی جمع شود، اگرچه كمتر از كر باشد، چنانچه چیز نجسی را درحالی‌كه باران همچنان می‎بارد، در آن بشویند، تا زمانی كه بو یا رنگ یا مزّه نجاست نگرفته، پاك است و چیز نجس را هم پاك می‌كند.

 

[1]. عین نجاست: خود نجس است؛ مانند بول و خون.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: