جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

احكام اذان و اقامه

مسأله183. اذان و اقامه باید بعد از داخل‌شدن وقت نماز گفته شود و اگر قبل از وقت بگوید ـ عمداً باشد یا سهواً ـ باطل است.

مسأله184. اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگوید، صحیح نیست.

مسأله185. بین جمله‎های اذان و اقامه، نباید زیاد فاصله شود و اگر بین آنها بیشتر از حدّ معمول فاصله بیندازد، باید دوباره آن را تكرار كند.

مسأله186. اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، كسی كه با آن جماعت نماز می‎خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.

مسأله187. اگر انسان برای خواندن نماز جماعت به مسجد برود و ببیند نماز جماعت تمام شده و برای نماز جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد، تا وقتی‌كه صف‌ها برهم نخورده و جمعیّت متفرق نشده‎اند، می‎تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید.

مسأله188. نماز مستحبی اذان و اقامه ندارد.

مسأله189. مستحب است در روز اوّل كه كودك به دنیا می‎آید، در گوش راست او، اذان و در گوش چپش، اقامه بگویند.

مسأله190. مستحب است كسی را كه برای گفتن اذان، معیّن می‎كنند، عادل، وقت‌شناس و صدایش بلند باشد.

 

نويسنده: 
کليد واژه: