جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

روی از قبله برگرداندن

مسأله257. اگر عمداً به‌قدری بدن خود را از قبله برگرداند كه نگویند رو به قبله است، نمازش باطل است.

 

مسأله258. اگر فقط صورت را كمی به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، ـ عمداً باشد یا سهواً ـ نماز وی صحیح است، اگرچه این عمل،كراهت دارد.

موضوع: 
نويسنده: