جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

شكّ در اجزای نماز

مسأله267. اگر نمازگزار در انجام جزئی از اجزای نماز شكّ كند؛ یعنی نمی‎داند آن جزء را به‌جا آورده است یا نه، اگر جزء بعدی را شروع نكرده؛ یعنی هنوز از محل آن جزء نگذشته است؛ باید آن را به‌جا آورد؛ ولی اگر بعد از داخل‌شدن در جزء بعدی شكّ پیش آمده؛ یعنی از محل آن گذشته است؛ به چنین شكّی اعتنا نمی‎شود و نماز را ادامه می‎دهد و صحیح است.

 

مسأله268. اگر بعد از انجام جزئی از نماز در صحّت آن شكّ كند، یعنی نمی‎داند جزئی را كه به‌جا آورده، صحیح انجام شده است یا نه، در این صورت به شكّ خود اعتنا نمی‎كند، یعنی؛ بنا را بر صحیح‌بودن آن می‎گذارد و نماز را ادامه می‎دهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: