جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

صید ماهی

مسأله441. اگر ماهی پولك‎دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب بمیرد، پاك و خوردن آن حلال است و نیز اگر

 

ماهی زنده در تور ماهی‌گیری بیفتد و در آب جان دهد حلال است.

مسأله442: اگر ماهی در آب بمیرد اگرچه بدنش پاك است ولی خوردن آن حرام است.

مسأله443. ماهی‌هایی كه پولك ندارند، اگر چه زنده از آب بگیرند و بیرون آب بمیرند، حرام است.

مسأله444. كسی كه ماهی را صید می‎كند، لازم نیست مسلمان باشد، و لازم نیست نام خدا را ببرد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: