سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

وضوی جبیره‎ای

دوایی كه بر زخم و مانند آن می‎گذارند یا چیزی كه با آن زخم و شكستگی را می‎بندند، «جَبیره» نام دارد.

مسأله88. شخصی كه بر اعضای وضویش، زخم یا شكستگی است، اگر بتواند به‌طور معمول وضو بگیرد، باید چنین كند؛ مثلاً روی زخم باز است و آب برایش ضرر ندارد و یا روی زخم بسته است، ولی بازكردن آن امكان دارد و آب برای آن ضرر ندارد.

 

مسأله89. چنانچه زخم بر صورت یا دست‌ها است و روی آن باز است و آب‌ریختن روی آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید و چنانچه كشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بنا بر احتیاط باید دست تر بر آن بكشد.

مسأله90. در وضوی جبیره‎ای، باید جاهایی را كه شستن یا مسح آن امكان دارد، به‌طور معمول بشوید یا مسح كند و جاهایی كه امكان ندارد، دست تر بر جبیره بكشد.

مسأله91. اگر زخم یا شكستگی در جلوی سر یا روی پاها (محل مسح) است و روی آن باز می‎باشد، چنانچه نتواند آن را مسح كند، احوط آن است كه پارچه پاكی رویش بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو، كه در دست مانده، مسح كند و اگر گذاشتن پارچه ممكن نیست، مسح لازم نیست ولی در هر دو صورت باید بعد از وضو، تیمّم نماید.

مسأله92. اگر در صورت و دست‌ها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره‎ها در سر یا روی پاها باشد، باید بین آنها را مسح كند و در جاهایی كه جبیره هست باید به شیوه‎ای كه در جبیره بیان شد، عمل كند.

مسأله93. كسی كه در كف دست و انگشت‌ها جبیره دارد و در موقع وضو، دست تر روی آن كشیده است، باید سر و پا را با همان رطوبت مسح كند.

 

مسأله94. اگر جبیره تمام صورت یا تمام یكی از دست‌ها یا تمام هر دو دست را فرا گرفته باشد، باید وضوی جبیره‎ای بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب، اگر تمام یا قسمتی از مواضع تیمّم پوشیده نیست، تیمّم هم بنماید.

مسأله95. اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته، ولی مقداری ازطرف انگشتان و مقداری ازطرف بالای پا باز است، باید جاهایی كه باز است روی پا را، و جایی كه جبیره است، روی جبیره را مسح كند.

مسأله96. اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نیست، باید به دستور جبیره عمل كند و بنا بر احتیاط واجب تیمّم هم بنماید و اگر برداشتن جبیره ممكن است، باید بردارد.

مسأله97. اگر در جای وضو یا غسل، چیزی چسبیده باشد كه برداشتن آن ممكن نیست، یا به‌قدری مشقّت دارد كه نمی‎توان تحمّل كرد، باید به دستور جبیره عمل كند، و بنا بر احتیاط واجب، اگر تمام یا بعضی از مواضع تیمّم پوشیده نیست، تیمّم هم بنماید.

مسأله98. اگر جبیره نجس است یا نمی‎شود روی آن دست تر كشید؛ مثلاً دوایی است كه به دست می‎چسبد، پارچه پاكی روی آن بگذارد و دست تر روی آن بكشد.

مسأله99. غسل جبیره‎ای مانند وضوی جبیره‎ای

 

است، ولی احوط آن است كه ترتیبی به‌جا آورده شود، نه ارتماسی.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: