سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احكام قرض

مسأله407. اگر قرض مدّت‌دار باشد، بنا بر احتیاط واجب، طلبكار نمی‎تواند پیش از تمام‌شدن آن مدت، طلب خود را درخواست كند.

مسأله408. اگر قرض مدّت‌دار نباشد، طلبكار هر وقت بخواهد، می‎تواند طلب خود را درخواست كند.

 

مسأله409. اگر طلبكار، طلب خود را درخواست كند؛ چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً بپردازد و اگر تأخیر بیاندازد، گناهكار است.

مسأله410. اگر قرض‌دهنده شرط كند كه پس از مدتی، مثلاً یك‌سال دیگر، زیادتر بگیرد، و یا كاری برای او انجام دهد، ربا و حرام است، مثلاً یك‌صد هزار تومان بدهد و شرط كند كه پس از یك‌سال یك‌صدوبیست هزار تومان بگیرد.

مسأله411. اگر قرض‌دهنده شرط نكرده باشد كه زیادتر بگیرد ولی خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

 

 

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: