چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

فرق بین ركن و غیر ركن

مسأله193. اركان نماز، اجزای اساسی آن به شمار می‎آید و چنانچه یكی از آنها به‌جا آورده نشود و یا اضافه شود، هرچند بر اثر فراموشی هم باشد، نماز باطل است.

واجبات دیگر، گرچه انجام آنها لازم است، ولی چنانچه از روی فراموشی، كم یا زیاد شود نماز باطل نیست؛ ولی اگر عمداً ترك شود، یا زیاد شود، نماز باطل است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: