جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

اقسام قرض

1. مدّت‌دار: یعنی هنگام قرض‌دادن مشخّص شده است كه قرض‌گیرنده چه موقع بدهی را بپردازد.

2. بدون مدت: قرضی كه زمان پرداخت، در آن مشخص نشده است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: