جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

اشیای پیدا شده

مسأله421. اگر شخصی چیزی پیدا كند ولی برندارد، وظیفه خاصّی بر عهده‎اش نمی‎آید.

مسأله422. اگر چیزی پیدا كند و بردارد، احكام خاصی دارد به این شرح:

ـ اگر نشانه نداشته باشد كه به‌واسطه آن صاحبش معلوم شود، بنا بر احتیاط لازم باید ازطرف صاحبش صدقه داده شود.

ـ اگر نشانه دارد و قیمت آن كمتر از 6/12 نخود نقره سكّه‎دار است و صاحب آن معلوم نباشد می‎تواند برای خودش بردارد، ولی هر وقت صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد.

ـ اگر قیمت آن كمتر از 6/12 نخود نقره سكّه‎دار نیست و نشانه‎ای دارد كه می‎تواند با آن صاحبش را پیدا كند، اگر تا یك سال طوری اعلام كند كه مردم بگویند «اعلام كرده»، كافیست و چنانچه تا یكسال اعلام كرد و صاحبش پیدا نشد، می‎تواند به‌قصد آنكه: «هرگاه صاحبش پیدا شد

 

به او بدهد» برای خودش بردارد، ولی احتیاط مستحب آن است كه ازطرف صاحبش به فقیر غیرسیّد صدقه بدهد.

مسأله423. اگر می‎داند، اعلام‌كردن فایده ندارد و یا از پیداشدن صاحبش ناامید است، اعلام لازم نیست، ولی می‎تواند ازطرف صاحبش صدقه بدهد.

نويسنده: 
کليد واژه: