دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

امانت‌داری

اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، باید به احكام امانت‌داری عمل كند.

نويسنده: 
کليد واژه: