چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

نگاه به دیگران

مسأله449. به جز زن و شوهر، نگاه‌كردن هر فرد انسانی به فرد دیگر، اگر برای لذّت‌بردن باشد حرام است، خواه همجنس باشد، مانند: نگاه مرد به مرد دیگر، و یا غیر همجنس، مانند: نگاه مرد به زن، و خواه از محارم باشد و یا غیرمحارم و به هر جای بدن باشد، همین حكم را دارد.

مسأله450. پسرها و مردان می‎توانند به تمام بدن زنانی

 

كه بر آنها محرم هستند، به‌جز عورت، بدون قصد لذّت‌بردن نگاه كنند.

مسأله451. پسرها و مردان نمی‎توانند به بدن و موی زن نامحرم نگاه كنند.

مسأله452. دخترها و بانوان می‎توانند بدون قصد لذّت‌بردن، به سر و صورت و گردن مرد نامحرم به مقداری كه به‌طور متعارف نمی‎پوشانند، نگاه كنند.

 

نويسنده: 
کليد واژه: