شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

احكام مسجد

مسأله177. از مسائلی كه خواهد آمد، به اهمیت حضور در مسجد و نمازخواندن در آن پی می‎بریم:

ـ زیاد رفتن به مسجد مستحب است.

ـ رفتن به مسجدی كه نمازگزار ندارد، مستحب است.

 

ـ همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، درصورتی‌كه در غیر از مسجد نماز بخواند، مكروه است.

ـ مستحب است، انسان با كسی كه در مسجد حاضر نمی‎شود، غذا نخورد، در كارها با او مشورت نكند، همسایه او نشود، از او زن نگیرد و به او زن ندهد.

مسأله178. این كارها در رابطه با مسجد، حرام است:

ـ زینت‌كردن مسجد با طلا.

ـ فروش مسجد، هرچند خراب شده باشد.

ـ نجس‌كردن مسجد، و چنانچه نجس شود، باید فوراً تطهیر كند.

ـ بردن خاك و ریگ از مسجد، مگر خاك‌های زیادی، مانند خاكروبه.

مسأله179. این كارها در رابطه با مسجد، مستحب است:

ـ زودتر از همه به مسجد رفتن و دیرتر از همه از مسجد بیرون‌آمدن.

ـ چراغ مسجد را روشن‌كردن.

ـ تمیزكردن مسجد.

ـ هنگام واردشدن، ابتدا پای راست را داخل مسجد گذاشتن.

ـ هنگام بیرون‌آمدن از مسجد، اوّل پای چپ را بیرون ‌گذاشتن.

ـ خواندن دو ركعت نماز مستحبی تَحّیت مسجد.

ـ خوشبوكردن خود، و پوشیدن بهترین لباس‌ها برای رفتن به مسجد.

 

مسأله180. این كارها در رابطه با مسجد، مكروه است:

ـ عبور از مسجد، به‌عنوان محل عبور؛ بدون آنكه در آنجا نماز بخواند.

ـ انداختن آب دهان و بینی در مسجد.

ـ خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچاری.

ـ فریادزدن در مسجد و صدا را بلندكردن مگر برای اذان.

ـ خرید و فروش، در مسجد.

ـ سخن‌گفتن از امور دنیا.

ـ رفتن به مسجد، برای كسی كه بوی دهانش مردم را آزار می‎دهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: