سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

طهارت

طهارت و پاكی بدن و محیط زندگی، در اسلام دارای اهمّیت بسیاری است. انسان باید از خوردن و آشامیدن چیزهای نجس دوری كرده و بدن و لباسش برای «نماز»، كه بهترین شیوه پرستش پروردگار عالم است، پاك باشد و بهتر است تمیزترین لباس را بپوشد. بنابراین شناختن چیزهای نجس و آموختن شیوه پاك‌كردن آنها نیز لازم است.

مسأله12. در عالَم همه‌ چیز پاك است، مگر یازده چیز و آنچه بر اثر بر خورد با اینها نجس شود.

مسأله13. چیزهای نجس عبارت است از:

1. ادرار (بول)

2. مدفوع (غائط)

3. منی

4. مردار

5. خون

6 و 7. سگ و خوك

 

8. شراب

9. آب‌ جو(فقاع)

10. كافر

11. عرق حیوان نجاست‌خوار

مسأله14. ادرار و مدفوع انسان و حیوان‌های حرام‌گوشت كه خون جهنده دارند نجس است.

مسأله15. ادرار و مدفوع حیوان‎های حلال‌گوشت، مانند گاو و گوسفند و حیوان‎هایی كه خون جهنده ندارند؛ مانند مار و ماهی پاك است.

مسأله16. بول و غائط حیوان‎هایی كه گوشت آنها مكروه است، پاك می‎باشد؛ مانند اسب و الاغ.

مسأله17. فضله پرندگان حرام‌گوشت؛ مانند كلاغ، پاك است؛ ولی بهتر است از آنها دوری كرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: