جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

غسل جنابت

مسأله115. اگر از انسان منی بیرون آید، هرچند در خواب باشد، یا آمیزش كند، هرچند منی خارج نشود جُنُب می‎شود و باید برای نماز و كارهایی كه نیاز به طهارت دارد، غسل جنابت انجام دهد.

مسأله116. اگر منی از جای خود حركت كند، ولی بیرون نیاید، سبب جنابت نمی‎شود.

مسأله117. كسی كه می‎داند منی از او خارج شده است و یا می‎داند آنچه بیرون آمده منی می‎باشد، جنب است و باید غسل كند.

مسأله118. اگر از انسان رطوبتی خارج شود كه نداند بول است یا منی یا...، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و یا با جستن بیرون آمده و بعد از بیرون‌آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت در حکم منی است، ولی اگر

 

هیچ‌یك از این دو را نداشته باشد، آن رطوبت در حکم منی نمی‎باشد، ولی نسبت به مریض، بیرون‌آمدن از روی شهوت، كافی است.

مسأله119. مستحب است انسان بعد از بیرون‌آمدن منی، بول كند و اگر بول نكند و بعد از غسل رطوبتی از او خارج شود كه نداند منی است یا رطوبت دیگر، حكم منی دارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: