سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

غَصب

غصب آن است كه انسان، به ناحق و از روی ظلم و ستم، بر اموال دیگران یا حقوق آنان مسلّط شود.

غصب از گناهان بزرگ است و انجام‌دهنده آن در قیامت، به عذابی سخت، گرفتار می‎شود.

مسأله426. اگر انسان چیزی را غصب كند، علاوه بر آنكه كار حرامی كرده، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله427. اگر چیزی را كه غصب كرده، خراب كند، باید تفاوت قیمت آن را هم بدهد.

مسأله428. اگر چیزی را كه غصب كرده، تغییری در آن داده كه از اولش بهتر شده باشد، مثل اینكه دوچرخه را تعمیر كرده، اگر صاحب مال بگوید، آن را به همین صورت بده، باید به او بدهد، و نمی‎تواند برای زحمتی كه كشیده مزد بگیرد، و حق ندارد آن را تغییر دهد كه مثل اولش بشود.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: