سه شنبه: 5/تير/1403 (الثلاثاء: 18/ذو الحجة/1445)

آفتاب

مسأله49. آفتاب (با شرایطی كه خواهد آمد) این چیزها راپاك می‎كند:

ـ زمین.

ـ ظاهر ساختمان و چیزهایی كه در آن به كار رفته است، مانند در و پنجره.

ـ درخت و گیاه.

مسأله50. آفتاب با این شرایط، پاك‌كننده است:

ـ چیز نجس تر باشد، به‌قدری كه اگر چیزی به آن برسد، تر شود.

ـ با تابش آفتاب، چیز نجس خشك شود. اگر چیز نجس مرطوب بماند، پاك نشده است.

ـ چیزی مانند ابر یا پرده، مانع تابش آفتاب نباشد، مگر آنكه رقیق و نازك باشد و از تابش آفتاب جلوگیری نكند.

ـ آفتاب، به تنهایی آن را خشك كند؛ مثلاً به كمك باد خشك نشود.

ـ هنگام تابش آفتاب، عین نجاست در آن نباشد، پس اگر نجاست هست، پیش از تابش آفتاب برطرف كنند.

 

ـ قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین را یكباره خشك كند، پس اگر روی آن امروز خشك شود و درون آن فردا، تنها روی آن پاك می‎شود.

مسأله51. اگر زمین و مانند آن نجس باشد، ولی رطوبتی نداشته باشد، می‎توان مقداری آب، یا چیز دیگری كه سبب مرطوب‌شدن آن شود، بر آن ریخته و سپس آفتاب بتابد و آن را پاك كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: