چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

احكام نماز جماعت

مسأله321. اگر امام جماعت یكی از نمازهای یومیّه را می‎خواند، هركدام از نمازهای یومیّه را می‎توان به او اقتدا كرد، بنابراین اگر امام، نماز عصر را می‎خواند، مأموم می‎تواند، نماز ظهر را به او اقتدا كند، و اگر مأموم پس از

 

آنكه نماز ظهر را خواند، جماعت برپا شود می‎تواند، نماز عصر را به ظهر امام جماعت اقتدا كند.

مسأله322. مأموم می‎تواند نماز قضای خود را به نماز ادای امام، اقتدا كند، هرچند قضای دیگر نمازهای یومیّه باشد، مثلاً امام جماعت نماز ظهر را می‎خواند و او قضای نماز صبح را.

مسأله323. نماز جماعت، حدّاقل با دو نفر برپا می‎شود، یك نفر امام و یك نفر هم مأموم، مگر در نماز جمعه.

مسأله324. نمازهای مستحبی را نمی‎توان به جماعت خواند، مگر نماز طلب باران[1] و نماز عید فطر و قربان.

مسأله325. مأموم نباید تكبیرة‎الاحرام را پیش از امام بگوید، بلكه تا تكبیر امام تمام نشده، نباید تكبیر بگوید.

مسأله326. مأموم، باید غیر از حمد و سوره، بقیّه نماز را خودش بخواند، ولی اگر ركعت اوّل یا دوّم او، و ركعت سوّم یا چهارم امام باشد، باید حمد و سوره را نیز بخواند.

 

[1]. به این نماز «استسقاء» گفته می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: