دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

حکم شک در نماز چهار رکعتی

مسأله 272. شك در ركعات نماز چهار ركعتی

4

3

2

1

ردیف

شك بین 4 و 5

شك بین 3 و 4

شك بین 2 و 4

شك بین 2و 3

شك

صحیح

صحیح

باطل

باطل

در حال قیام

باطل

صحیح

باطل

باطل

در ركوع

باطل

صحیح

باطل

باطل

بعد از ركوع

باطل

صحیح

باطل

باطل

در سجده

صحیح

صحیح

صحیح

صحیح

بعد از انجام ذكر واجب سجده دوم در حالت نشسته

اگر در حال قیام شك پیش آمده است، بدون ركوع می‌نشیند و نماز را تمام می‌كند و یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به‌جا  می‌آورد و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو نیز به‌جا  می‌آورد؛ و اگر در حال نشسته، بعد از تمام شدن ذكر سجده دوم پیش آمده است، بنا را بر چهار می‌گذارد و نماز را تمام می‌كند و بعد از نماز دو سجده سهو به‌جا  می‌آورد.

بنا بر چهار می‌گذارد و نماز را تمام می‌كند و بعد از نماز یك ركعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ركعت نشسته می‌خواند.

بنا بر چهار می‌گذارد و نماز را تمام می‌كند و بعد از نماز دو ركعت نماز احتیاط ایستاده می‌خواند.

بنابر سه گذاشته و یك ركعت دیگر می‌خواند و پس از سلام، یك ركعت نماز احتیاط می‌خواند.

وظیفه نمازگزار در مواردی كه نماز صحیح باشد

 

 

               
موضوع: 
نويسنده: