جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

مقدمه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دستورهای عملی اسلام، كه وظیفة انسان‌ها را، نسبت به كارهایی كه باید انجام دهند و یا از آنها دوری جویند مشخص می‎كند، «احكام» نام دارد.

هر كاری كه انسان انجام می‎دهد، در اسلام دارای حكم خاصّی است، احكامی كه تكلیف ما را نسبت به كارها مشخّص می‎كند پنج قسم است: واجب، حرام، مستحب، مكروه و مُباح، كه این احكام را، «احكام تكلیفیّه» می‎نامند.

واجب: كاری است كه انجام آن لازم می‎باشد و ترك آن عذاب دارد؛ مانند نماز و روزه.

حرام: كاری است كه ترك آن لازم و انجامش عذاب دارد؛ مانند دروغ و ظلم.

مستحب: به كاری گویند كه انجامش نیكو است و ثواب دارد ولی ترك آن عذاب ندارد؛ مانند سلام‌كردن و صدقه‌دادن.

 

مكروه: كاری است كه ترك آن نیكو می‎باشد و ثواب دارد ولی انجامش عذاب ندارد؛ مانند خوابیدن در مسجد و مدح فروشنده از كالایی كه می‎فروشد.

مباح: به كاری گویند كه انجام و ترك آن مساوی است، نه عذابی دارد و نه ثوابی؛ مانند راه‌رفتن و نشستن.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: