پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

مَحرم و نامحرم

مسأله445. محرم كسی است كه نگاه کردن به او اشکال ندارد و ازدواج با او حرام است.

مسأله446. این افراد بر پسرها و مردان مَحرَم‌اند:

ـ مادر و مادربزرگ.

ـ دختر و دختر فرزند (نوه).

ـ خواهر.

 

ـ خواهرزاده (دختر خواهر).

ـ برادرزاده (دختر برادر).

ـ عمّه (عمه خودش و عمه پدر و مادرش).

ـ خاله (خاله خودش و خاله پدر و مادرش).

این دسته از افراد به‌سبب خویشاوندی نَسَبی باهم  محرم‌اند و گروهی دیگر هم به‌سبب ازدواج بر پسرها و مردها محرم می‎شوند، ازجمله آنهاست:

ـ همسر.

ـ مادر زن و مادربزرگ او.

ـ زن پدر (نامادری).

ـ زن پسر (عروس).

زن برادر و خواهر زن نامحرم‌اند.

مسأله447. این افراد بر دخترها و زنان محرم‌اند:

ـ پدر و پدربزرگ.

ـ پسر و پسر فرزند (نوه).

ـ برادر.

ـ خواهرزاده (پسر خواهر).

ـ برادرزاده (پسر برادر).

ـ عمو (عموی خودش و عموی پدر و مادرش).

ـ دایی (دایی خودش و دایی پدر و مادرش).

این دسته از افراد به‌سبب خویشاوندی نَسَبی محرم

 

هستند و گروهی دیگر هم به‌سبب ازدواج بر دخترها و بانوان محرم می‎شوند، ازجمله آنهاست:

ـ شوهر.

ـ پدر شوهر و پدربزرگ شوهر.

ـ شوهر دختر (داماد).

شوهر خواهر و برادر شوهر محرم نیستند.

به‌جز افرادی كه بیان شد، ممكن است كسان دیگری نیز به‌سبب ازدواج، با شرایط خاصّی بر یكدیگر محرم شوند كه در كتاب‌های مفصل فقهی آمده است.

مسأله448. اگر زنی با شرایطی كه در كتاب‌های فقهی آمده است، بچه‎ای را شیر دهد، آن بچه بر آن زن و افراد دیگری محرم می‎شود كه جهت آشنایی بیشتر می‎توانید به رساله توضیح‎المسائل، مسأله 2473 تا 2483 مراجعه كنید.

نويسنده: 
کليد واژه: