جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

عوض‌شدن كفش

مسأله424. اگر كفش انسان را ببرند و كفش دیگری به‌جا ی آن مانده باشد، چنانچه می‎داند كفشی كه مانده، مال كسی است كه كفش او را برده، و بداند كه عمداً برده است، و دسترسی به او ندارد، می‎تواند آن را به‌جا ی كفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن كفش بیشتر از قیمت كفش خودش باشد، و از پیداشدن صاحبش ناامید شود، بنا بر احتیاط واجب باید، با اجازه حاكم شرع زیادی قیمت را، ازطرف او به فقیر غیرسیّد صدقه بدهد.

مسأله425. اگر كسی كه كفش او را برده، عمداً نبرده باشد یا احتمال می‎دهد، كفشی كه مانده، مال كسی نیست كه كفش او را برده، و دسترسی به او نیست، باید صاحبش را جستجو كند و چنانچه از پیداكردن وی ناامید شود، بنا بر احتیاط واجب با اجازه حاكم شرع ازطرف صاحبش به فقیر غیرسیّد صدقه بدهد.

 

نويسنده: 
کليد واژه: