جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

شرایط وضو

مسأله70. با بودن شرایط زیر، وضو صحیح و با نبودن حتّی یكی از آنها وضو باطل است:

1. آب وضو پاك باشد (نجس نباشد).

2. آب وضو و مكانی كه در آن وضو می‎گیرد، مباح باشد (غصبی نباشد).

3. آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد).

4. ظرف آب وضو مباح باشد (به شرحی كه خواهد آمد).

5. ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد (به شرحی كه خواهد آمد).

6. اعضای وضو پاك باشد.

 

7. مانعی از رسیدن آب بر اعضای وضو نباشد.

8. با قصد قربت و بدون ریا وضو بگیرد.

9. رعایت ترتیب (به همان صورت كه در اعمال وضو گذشت).

10. رعایت موالات؛ بین اعمال وضو فاصله نیفتد.

11. در كارهای وضو از دیگری كمك نگیرد.

12. استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

13. برای وضوگرفتن وقت باشد

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: