يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

قصد ده روز

مسأله296. مسافری كه قصد كرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتی مسافرت نكرده است باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز كند.

مسأله297. اگر مسافر از قصد ده روز برگردد:

الف: قبل از خواندن نماز چهار ركعتی از قصد خود برگردد؛ باید نماز را شكسته بخواند.

ب: بعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی از قصد خود برگردد؛ تا وقتی‌كه در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: