جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

قَرض

قرض‌دادن از كارهای مستحبّی است كه در قرآن و روایات، راجع به آن سفارش فراوان شده است و قرض‌دهنده در روز قیامت پاداش بسیاری خواهد داشت.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: