رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 1401/11/17

Obligatory Namaz

 

The following six prayers are obligatory:

  1. Daily Namaz.
  2. Namaz – e – Aayaat.
  3. Namaz – e – Mayyit.
  4. Namaz for the obligatory Tawaf of the holy Ka’bah.
  5. Qadha Namaz of father and mother, which are obligatory upon their eldest son.
  6. Namaz which become obligatory on account of hire, vow or oath.

موضوع:

نويسنده:

کليد واژه:

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)