رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

Obligatory daily Namaz

 

There are five obligatory daily prayers (which one has to offer during the day and night:

  • Midday (Zuhr) and Afternoon prayers ('Asr) - each one consisting of 4 Rak’ats.
  • Dusk prayers (Maghrib) - 3 Rak’ats and Night prayers (‘Isha) - 4 Rak’ats.
  • Dawn prayers (Fajr) - 2 Rak’ats, and Namaz – e – Jumuah is included in the Daily Namaz.

736. While travelling, all 4 Rak’at prayers will be reduced to 2 Rak’ats under the conditions which will be mentioned later.

 

موضوع:

نويسنده:

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)