رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/05/29

The eighth condition: If the place of the person offering Namaz is Najis, it should not be wet in such a way that its wetness reaches his body or clothes. If the place where he places his forehead is Najis but dry, even then his prayer will be invalid. As per recommended precaution, the place of the person offering Namaz should not be Najis at all.  

نويسنده:

کليد واژه:

Islamic Laws (Taudheeh Al-Masail)