دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

دنیای پر پند

عالم و هرچه در آن است و همه حوادثی كه در آن واقع می‎شود، گردش سال و گذشت عمر و شب و روز، زمین و آسمان، فقر و توانگری، تندرستی و بیماری، جوانی و پیری، زندگی و مرگ، ذلّت و عزّت و هر‌چه را می‎بینیم و پیدایش هر چیز و نشو و نمای آن و تغییراتی كه در آن پیدا می‎شود، تا مرگ و فنای آن، همه پند و نصیحت است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: