دوشنبه: 14/اسف/1402 (الاثنين: 23/شعبان/1445)

نگاه به عالم

نگاه كردن بر عالم عبادت است، نظر به در خانه عالم عبادت است و مجالست و همنشینی با عالم عبادت است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: