پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

مطالعه تفاسیر معتبر فارسی

خلاصه، قرآن نوری است كه اگر از آن روشنی طلب شود، همه تاریكی‌ها را از میان می‎برد. اگر به زبان عربی، آشنایی ندارید، تفسیر این آیات را در تفاسیر فارسی، مثل منهج‌الصادقین و تفسیر ابوالفتوح رازی، بخوانید.

همراه با قرآن، مواعظ و نصایح رسول خداصلی الله علیه و آله و مواعظ امیرالمؤمنین علیه السلام را در نهجالبلاغه و كتاب‌های دیگر، و نصایح سایر ائمه معصومین علیهم السلام را كه حاملان علوم قرآن و مفسران حقیقی كتاب خدا می‎باشند، بخوانید.

 

موضوع: 
نويسنده: