جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

خدمت به خلق

سعی كنید در حدّی كه می‎توانید، حقوق برادران و خواهران ایمانی را رعایت كنید‌؛ برای قضای حوایج مردم، خصوصاً طبقات ضعیف تلاش كنید‌؛ حضور در جماعات و جلسات دینی و مذهبی را ترك نكنید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: