جمعه: 17/آذر/1402 (الجمعة: 25/جمادى الأول/1445)

همۀ تمدّن عراق را ویران کردند

همه چیز مملکتی مثل عراق را از بین بردند، تمام تمدّنش را خراب کردند و به یغما بردند و معلوم نبود حرفشان چیست و امروز خودشان در این مطلب مانده‌اند که کارهای خود را توجیه کنند. 

نويسنده: